Kniha zmrdů

trasher # 6, 13 a 21.2 budou delat revizori plosne v praze stary v mhd